الحمدلله که نوکرتم مهدی رسولی

روی لب ها، نور و قدر و کوثر و طاها… /  ذکر نورانی عاشق ها؛
تسبیحات حضرت زهراالله اکبر این همه جلال؛ الله اکبر این همه شکوه
الله اکبر در راهِ علی، فاطمه ایستاده مثل یه کوه /  صلی الله علیک یا فاطمه… صلی الله علیک یا فاطمه… /  میدونم که رازِ شهادته؛ این اشکا /  رنگ خدا میگیرم من؛ با تسبیحات حضرت زهرا /  الحمدالله که نوکرتم؛ الحمدالله که مادرمی الحمدالله که از بچگیام، مادر سایه روی سرمی /  صلی الله علیک یا فاطمه… صلی الله علیک یا فاطمه…
از غصه ها چشمِ عاشقا شده دریا /  ذکر ما میون طوفان ها؛ تسبیحات حضرت زهرا
سبحان الله باغ بهشت و دود؛ سبحان الله از لحظه ی ورود /  سبحان الله پهلو و میخ در؛ سبحان الله حور و رخ کبود /  صلی الله علیک یا فاطمه… صلی الله علیک یا فاطمه…

دانلود مداحی الحمدلله که نوکرتم مهدی رسولی

الحمدلله که نوکرتم مهدی رسولی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

الحمدلله که نوکرتم مهدی رسولی

روی لب ها، نور و قدر و کوثر و طاها… /  ذکر نورانی عاشق ها؛
تسبیحات حضرت زهراالله اکبر این همه جلال؛ الله اکبر این همه شکوه
الله اکبر در راهِ علی، فاطمه ایستاده مثل یه کوه /  صلی الله علیک یا فاطمه… صلی الله علیک یا فاطمه… /  میدونم که رازِ شهادته؛ این اشکا /  رنگ خدا میگیرم من؛ با تسبیحات حضرت زهرا /  الحمدالله که نوکرتم؛ الحمدالله که مادرمی الحمدالله که از بچگیام، مادر سایه روی سرمی /  صلی الله علیک یا فاطمه… صلی الله علیک یا فاطمه…
از غصه ها چشمِ عاشقا شده دریا /  ذکر ما میون طوفان ها؛ تسبیحات حضرت زهرا
سبحان الله باغ بهشت و دود؛ سبحان الله از لحظه ی ورود /  سبحان الله پهلو و میخ در؛ سبحان الله حور و رخ کبود /  صلی الله علیک یا فاطمه… صلی الله علیک یا فاطمه…

دانلود مداحی الحمدلله که نوکرتم مهدی رسولی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد