حیدر حیدر اول و آخر حیدر حاج محمود کریمی

حیدر حیدر…اول و آخر؛ حیدر… /  حیدر حیدر؛ ساقیِ کوثر حیدر
حیدر حیدر ای مظلوم فاتح /  حیدر حیدر؛ فاتحِ خیبر حیدر (2)
افتادی در بسترِ زهرا؛ بابا… چشمات از اشکت؛ شده دریا بابا
می بینم چه بغضی توی صداته… یا زهرا داری بر لبها؛ بابا
قربونِ دستای لرزونت؛ بابا… پره خونه زلفِ پریشونت؛ بابا
اشکاتوُ پاک کن؛ مگه زینب مُرده؟ /  قربونِ چشمای گریونت؛ بابا
یا علی وُ یا علی؛ یا علی /  یا علی وُ یا علی؛ یا علی /  یا علی وُ یا علی؛ یا علی
سربندِ زردت؛ شده هم رنگِ خون /  ردِ خون؛ خشکه روی گوشه ی ابروت
اما انگار رفته دلت؛ اون جا که شب بود و تنهایی و غربت و تابوت
می ریزه آبِ روون أسما، ای وای… روی جسمِ بی جونِ زهرا، ای وای
نیمه ی شب تاریکه… تاریکه تاریک… /  حیدر مونده تنهای تنها؛ ای وای…(2)
عمری این غم؛ قاتلِ قلبت بوده… وقتی پر زد؛ دیدی که ابرو کبوده
می سوختی و می گفتی یارِ جوونم /  زهرا جان؛ خیلی برام داغِ تو زوده…
بابا تو امشب میشی مهمونِ مادر؛ از ما بیشتر دردتوُ می دونه مادر
امشب میشه مرهمِ زخمِ سرِ تو؛ اشکِ سرخِ چشمای گریون مادر
حیدر حیدر… /  حیدر و حیدر و حیدر /  حیدر حیدر…(2)
دنیا آباده؛ صدقه سرِ حیدر /  عالم خاکِ محضرِ قنبرِ حیدر
هم امشب دستِ هممون رو می گیره / هم روز محشر؛ مارو می بره حیدر
ای جانِ دلها؛ علی مولا مولا / شاه مردان ؛یا علی مولا مولا
برگه ی بندگی و آزادیموُ امشب کن امضا؛ علی مولا مولا
حیدر حیدر… /  حیدر و حیدر و حیدر /  حیدر حیدر…(2)

دانلود مداحی حیدر حیدر اول و آخر حیدر حاج محمود کریمی

 

حیدر حیدر اول و آخر حیدر حاج محمود کریمی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

حیدر حیدر اول و آخر حیدر حاج محمود کریمی

حیدر حیدر…اول و آخر؛ حیدر… /  حیدر حیدر؛ ساقیِ کوثر حیدر
حیدر حیدر ای مظلوم فاتح /  حیدر حیدر؛ فاتحِ خیبر حیدر (2)
افتادی در بسترِ زهرا؛ بابا… چشمات از اشکت؛ شده دریا بابا
می بینم چه بغضی توی صداته… یا زهرا داری بر لبها؛ بابا
قربونِ دستای لرزونت؛ بابا… پره خونه زلفِ پریشونت؛ بابا
اشکاتوُ پاک کن؛ مگه زینب مُرده؟ /  قربونِ چشمای گریونت؛ بابا
یا علی وُ یا علی؛ یا علی /  یا علی وُ یا علی؛ یا علی /  یا علی وُ یا علی؛ یا علی
سربندِ زردت؛ شده هم رنگِ خون /  ردِ خون؛ خشکه روی گوشه ی ابروت
اما انگار رفته دلت؛ اون جا که شب بود و تنهایی و غربت و تابوت
می ریزه آبِ روون أسما، ای وای… روی جسمِ بی جونِ زهرا، ای وای
نیمه ی شب تاریکه… تاریکه تاریک… /  حیدر مونده تنهای تنها؛ ای وای…(2)
عمری این غم؛ قاتلِ قلبت بوده… وقتی پر زد؛ دیدی که ابرو کبوده
می سوختی و می گفتی یارِ جوونم /  زهرا جان؛ خیلی برام داغِ تو زوده…
بابا تو امشب میشی مهمونِ مادر؛ از ما بیشتر دردتوُ می دونه مادر
امشب میشه مرهمِ زخمِ سرِ تو؛ اشکِ سرخِ چشمای گریون مادر
حیدر حیدر… /  حیدر و حیدر و حیدر /  حیدر حیدر…(2)
دنیا آباده؛ صدقه سرِ حیدر /  عالم خاکِ محضرِ قنبرِ حیدر
هم امشب دستِ هممون رو می گیره / هم روز محشر؛ مارو می بره حیدر
ای جانِ دلها؛ علی مولا مولا / شاه مردان ؛یا علی مولا مولا
برگه ی بندگی و آزادیموُ امشب کن امضا؛ علی مولا مولا
حیدر حیدر… /  حیدر و حیدر و حیدر /  حیدر حیدر…(2)

دانلود مداحی حیدر حیدر اول و آخر حیدر حاج محمود کریمی

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد