خداوندا علمدارم نیامد نریمان پناهی

خداوندا علمدارم نیامد یگانه یاور و یارم نیامد / کنار علقمه بابا چه دیدی
عمود خیمه را از چه کشیدی / عمو گوشوارم و کرده غارت عدو
به قربون لبا ترک خورده عمو / عمو جان العطش ۲
دلاور اشجع الناسی اباالفضل / شجاعت را تو مقیاسی اباالفضل
تو ساقی گلستان حسینی / تو یک دریا گل یاسی اباالفضل
ندیده آفرینش آنچه مردی / امید یکه تاز هر نبردی
به چشمت کهکشان عشق و ناز است / ببین با قلب عشاقت چه کردی
یه پهلوون فقط اونه روی زمین / می دونه کی بوده یل ام البنین
ابو فاضل مدد۲ / تو ماه هاشمیونی اباالفضل /  امید فاطمیونی اباالفضل
پناه میری و یار حسینی /  تو عشق زینبیونی ابالفضل / تو بر دربار عشق صاحب مقامی
حسینی مذهب و حیدر مرامی /  اگر چه پادشاه مردمانی // ولی بر درگه زینب غلامی
تو سقا و سپهدار حسینی /  امیری و علمدار حسینی / ز داغت پشت شاه دین دو تا شد
صدای قلب غمخوار حسینی / به قربون چشات خال روی لبات
الهی من بشم فدای خاک پات/ زور بازوی تو خم ابروی تو/ دیوونم میکنه چشم جادوی تو

دانلود مداحی خداوندا علمدارم نیامد نریمان پناهی

خداوندا علمدارم نیامد نریمان پناهی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

خداوندا علمدارم نیامد نریمان پناهی

خداوندا علمدارم نیامد یگانه یاور و یارم نیامد / کنار علقمه بابا چه دیدی
عمود خیمه را از چه کشیدی / عمو گوشوارم و کرده غارت عدو
به قربون لبا ترک خورده عمو / عمو جان العطش ۲
دلاور اشجع الناسی اباالفضل / شجاعت را تو مقیاسی اباالفضل
تو ساقی گلستان حسینی / تو یک دریا گل یاسی اباالفضل
ندیده آفرینش آنچه مردی / امید یکه تاز هر نبردی
به چشمت کهکشان عشق و ناز است / ببین با قلب عشاقت چه کردی
یه پهلوون فقط اونه روی زمین / می دونه کی بوده یل ام البنین
ابو فاضل مدد۲ / تو ماه هاشمیونی اباالفضل /  امید فاطمیونی اباالفضل
پناه میری و یار حسینی /  تو عشق زینبیونی ابالفضل / تو بر دربار عشق صاحب مقامی
حسینی مذهب و حیدر مرامی /  اگر چه پادشاه مردمانی // ولی بر درگه زینب غلامی
تو سقا و سپهدار حسینی /  امیری و علمدار حسینی / ز داغت پشت شاه دین دو تا شد
صدای قلب غمخوار حسینی / به قربون چشات خال روی لبات
الهی من بشم فدای خاک پات/ زور بازوی تو خم ابروی تو/ دیوونم میکنه چشم جادوی تو

دانلود مداحی خداوندا علمدارم نیامد نریمان پناهی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد