خون جوانان استاد شجریان

از خونِ جوانانِ وطن؛ لاله دمیده/  از ماتمِ سروِ قدشان، سرو خمیده
چه کج رفتاری؛ ای چرخ/  چه بدکرداری؛ ای چرخ/  سرِ کین داری؛ ای چرخ
نه دین داری؛ نه آیین داری؛ ای چرخ! (2)
از ابرِ کرم خطه ری رشک ختن شد
دلتنگ چو من؛ مرغِ قفس بهر وطن شد/  چه کج رفتاری؛ ای چرخ
چه بدکرداری؛ ای چرخ/  سرِ کین داری؛ ای چرخ
نه دین داری؛ نه آیین داری؛ ای چرخ!
ای مرغِ سحر؛ عشق ز پروانه بیاموز
کان سوخته را جان شد وُ آواز نیامد
این مدعیان در طلبش؛ بی خبرانند/ کانرا که خبر شد، خبری باز نیامد
از خونِ جوانانِ وطن؛ لاله دمیده/ از ماتمِ سروِ قدشان، سرو خمیده
چه کج رفتاری؛ ای چرخ/ چه بدکرداری؛ ای چرخ
سرِ کین داری؛ ای چرخ
نه دین داری؛ نه آیین داری؛ ای چرخ!

دانلود آهنگ خون جوانان استاد شجریان

خون جوانان استاد شجریان

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

خون جوانان استاد شجریان

از خونِ جوانانِ وطن؛ لاله دمیده/  از ماتمِ سروِ قدشان، سرو خمیده
چه کج رفتاری؛ ای چرخ/  چه بدکرداری؛ ای چرخ/  سرِ کین داری؛ ای چرخ
نه دین داری؛ نه آیین داری؛ ای چرخ! (2)
از ابرِ کرم خطه ری رشک ختن شد
دلتنگ چو من؛ مرغِ قفس بهر وطن شد/  چه کج رفتاری؛ ای چرخ
چه بدکرداری؛ ای چرخ/  سرِ کین داری؛ ای چرخ
نه دین داری؛ نه آیین داری؛ ای چرخ!
ای مرغِ سحر؛ عشق ز پروانه بیاموز
کان سوخته را جان شد وُ آواز نیامد
این مدعیان در طلبش؛ بی خبرانند/ کانرا که خبر شد، خبری باز نیامد
از خونِ جوانانِ وطن؛ لاله دمیده/ از ماتمِ سروِ قدشان، سرو خمیده
چه کج رفتاری؛ ای چرخ/ چه بدکرداری؛ ای چرخ
سرِ کین داری؛ ای چرخ
نه دین داری؛ نه آیین داری؛ ای چرخ!

دانلود آهنگ خون جوانان استاد شجریان

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد