شاه پناهم بیده دولتمند خلف

آن دمِ زندانیم بازدم جان شده از قفس سینه ها
همچون آه آمدم…پیرهن یوسفم یا کفنِ یوسفم بوی تن یوسفم
کز دل چاه آمدم

…شاه پناهم بیده خسته ی راه آمدم
آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم

راه خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بهر پناه آمدم
شاه خراسانی ام رستم دستانی ام دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم
…شاه پناهم بیده خسته ی راه آمدم
آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم

…شافی دارالشفا پنجره فولاد کو
در طلب شاخه ای مهر گیاه آمدم

مشهد مشهود من حضرت محمود من
طالع مسعود من نامه سیاه آمدم

دانلود آهنگ شاه پناهم بیده دولتمند خلف

شاه پناهم بیده دولتمند خلف

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

شاه پناهم بیده دولتمند خلف

آن دمِ زندانیم بازدم جان شده از قفس سینه ها
همچون آه آمدم…پیرهن یوسفم یا کفنِ یوسفم بوی تن یوسفم
کز دل چاه آمدم

…شاه پناهم بیده خسته ی راه آمدم
آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم

راه خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بهر پناه آمدم
شاه خراسانی ام رستم دستانی ام دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم
…شاه پناهم بیده خسته ی راه آمدم
آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم

…شافی دارالشفا پنجره فولاد کو
در طلب شاخه ای مهر گیاه آمدم

مشهد مشهود من حضرت محمود من
طالع مسعود من نامه سیاه آمدم

دانلود آهنگ شاه پناهم بیده دولتمند خلف

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد