قاصدک 1 شجریان

قاصدک هان چه خبر آوردی (2) / از کجا وز که خبر آوردی/ خوش خبر باشی اما اما (2)
گرد بام و در من بی ثمر میگردی/ انتظار خبری نیست مرا (2)
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری/  برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند/  قاصدک در دل من همه کورند و کرند (2)
دست بردار از این در وطن خویش غریب/ قاصد تجربه های همه تلخ با دلم می گوید(2)
که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب/ قاصدک هان ولی راستی آیا رفتی با باد
با توام آی کجا رفتی آی/  راستی آیا جایی خبری هست هنوز (2)
مانده خاکستر گرمی جایی/  در اجاقی طمع شعله نمی بندم/ اندک شرری هست هنوز
قاصدک قاصدک قاصدک/  ابرهای همه عالم شب و روز/  در دلم میگریند
عشق در دل ماند و یار از دست رفت/  دوستان دستی که کار از دست رفت
ای عجب گر من رسم در کام دل/ کی رسم چون روزگار از دست رفت
بخت و رای و زور و زر بودم دریغ/  کاندر این غم هر چهار از دست رفت
عشق و سودا و هوس در سر بماند/  صبر و آرام و قرار از دست رفت

دانلود آهنگ قاصدک 1 استاد شجریان

قاصدک 1 شجریان

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

قاصدک 1 شجریان

قاصدک هان چه خبر آوردی (2) / از کجا وز که خبر آوردی/ خوش خبر باشی اما اما (2)
گرد بام و در من بی ثمر میگردی/ انتظار خبری نیست مرا (2)
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری/  برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند/  قاصدک در دل من همه کورند و کرند (2)
دست بردار از این در وطن خویش غریب/ قاصد تجربه های همه تلخ با دلم می گوید(2)
که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب/ قاصدک هان ولی راستی آیا رفتی با باد
با توام آی کجا رفتی آی/  راستی آیا جایی خبری هست هنوز (2)
مانده خاکستر گرمی جایی/  در اجاقی طمع شعله نمی بندم/ اندک شرری هست هنوز
قاصدک قاصدک قاصدک/  ابرهای همه عالم شب و روز/  در دلم میگریند
عشق در دل ماند و یار از دست رفت/  دوستان دستی که کار از دست رفت
ای عجب گر من رسم در کام دل/ کی رسم چون روزگار از دست رفت
بخت و رای و زور و زر بودم دریغ/  کاندر این غم هر چهار از دست رفت
عشق و سودا و هوس در سر بماند/  صبر و آرام و قرار از دست رفت

دانلود آهنگ قاصدک 1 استاد شجریان

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد