مایه ناز سالار عقیلی

ای صبا رو ، سبک بار ، از برم سوی دلدار/  گو به اون بی وفا یار ، حال این عاشق زار (2)
ای صبا رو ، سبک بار ، از برم سوی دلدار/  گو به اون بی وفا یار ، حال این عاشق زار
گو به هر کوی و برزن ، پیش هر مرد و هر زن/  بگذرم چون به زاری همچو ابر بهاری
از دو چشم گهربار ، در فشانم صدف وار
ماه نو چو بر چشم مردم نیاید/  هر کسش به انگشت خود می نماید(2)
در غم تو از بس که زار و نزارم/ با هلال و یک مو تفاوت ندارم
غم بود کوه ، دل بود کاه/ آتش عشق ، درد جانکاه/  بس نهاده عشقت به دوش دلم بار
ترسم از غمت جون سپارم به یک بار/  بس نهاده عشقت به دوش دلم بار
ترسم از غمت جون سپارم به یک بار/  ای گل نشستن با خسان ، پیوسته ات گر خوست
ای گل نشستن با خسان ، پیوسته ات گر خوست
روزی بیاید کز تو نه رنگی به جا نه بوست (2)
با غیر اگر که آشنا ، از چه به من یار است/ سالک به من گر بی وفا ، از چه به اغیار است
بس بس حکایت از تو ناگفتن همین بهتر/  رو رو شکایت از تو ناکردن بسی نیکوست

دانلود آهنگ سبکبار (مایه ناز) سالار عقیلی

مایه ناز سالار عقیلی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

مایه ناز سالار عقیلی

ای صبا رو ، سبک بار ، از برم سوی دلدار/  گو به اون بی وفا یار ، حال این عاشق زار (2)
ای صبا رو ، سبک بار ، از برم سوی دلدار/  گو به اون بی وفا یار ، حال این عاشق زار
گو به هر کوی و برزن ، پیش هر مرد و هر زن/  بگذرم چون به زاری همچو ابر بهاری
از دو چشم گهربار ، در فشانم صدف وار
ماه نو چو بر چشم مردم نیاید/  هر کسش به انگشت خود می نماید(2)
در غم تو از بس که زار و نزارم/ با هلال و یک مو تفاوت ندارم
غم بود کوه ، دل بود کاه/ آتش عشق ، درد جانکاه/  بس نهاده عشقت به دوش دلم بار
ترسم از غمت جون سپارم به یک بار/  بس نهاده عشقت به دوش دلم بار
ترسم از غمت جون سپارم به یک بار/  ای گل نشستن با خسان ، پیوسته ات گر خوست
ای گل نشستن با خسان ، پیوسته ات گر خوست
روزی بیاید کز تو نه رنگی به جا نه بوست (2)
با غیر اگر که آشنا ، از چه به من یار است/ سالک به من گر بی وفا ، از چه به اغیار است
بس بس حکایت از تو ناگفتن همین بهتر/  رو رو شکایت از تو ناکردن بسی نیکوست

دانلود آهنگ سبکبار (مایه ناز) سالار عقیلی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد