هوای گریه همایون شجریان

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
ز من هر آن که او دور چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من
نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من
نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من / ستاره ها نهفته در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست / هوای گریه با من هوای گریه با من
ستاره ها نهفته در آسمان ابری / دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من
هوای گریه با من دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من هوای گریه با من

دانلود آهنگ هوای گریه همایون شجریان

هوای گریه همایون شجریان

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

هوای گریه همایون شجریان

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
ز من هر آن که او دور چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من
نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من
نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من / ستاره ها نهفته در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست / هوای گریه با من هوای گریه با من
ستاره ها نهفته در آسمان ابری / دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من
هوای گریه با من دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من هوای گریه با من

دانلود آهنگ هوای گریه همایون شجریان

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد