قاصدک 1 شجریان

قاصدک هان چه خبر آوردی
🔗قاصدک هان چه خبر آوردی
🔗از کجا وز که خبر آوردی
🔗خوش خبر باشی اما اما
🔗خوش خبر باشی اما اما
🔗گرد بام و در من بی ثمر میگردی
🔗گرد بام و در من بی ثمر میگردی
🔗انتظار خبری نیست مرا
🔗انتظار خبری نیست مرا
🔗نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری
🔗برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
🔗برو آنجا که تو را منتظرند
🔗قاصدک در دل من همه کورند و کرند
🔗قاصدک در دل من همه کورند و کرند
🔗دست بردار از این در وطن خویش غریب
🔗دست بردار از این در وطن خویش غریب
🔗قاصد تجربه های همه تلخ با دلم می گوید
🔗قاصد تجربه های همه تلخ با دلم می گوید
🔗که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب
🔗قاصدک هان ولی راستی آیا رفتی با باد
🔗با توام آی کجا رفتی آی
🔗راستی آیا جایی خبری هست هنوز
🔗راستی آیا جایی خبری هست هنو
🔗مانده خاکستر گرمی جایی
🔗در اجاقی طمع شعله نمی بندم
🔗اندک شرری هست هنوز
🔗قاصدک قاصدک قاصدک
🔗ابرهای همه عالم شب و روز
🔗در دلم میگریند
🔗عشق در دل ماند و یار از دست رفت
🔗دوستان دستی که کار از دست رفت
🔗ای عجب گر من رسم در کام دل
🔗کی رسم چون روزگار از دست رفت
🔗بخت و رای و زور و زر بودم دریغ
🔗کاندر این غم هر چهار از دست رفت
🔗عشق و سودا و هوس در سر بماند
🔗صبر و آرام و قرار از دست رفت
🔗گر من از پا اندرآیم گو درآی
🔗بهتر از من صدهزار از دست رفت
🔗بیم جان کاین بار خونم می خورد
🔗ورنه این دل چند بار از دست رفت
🔗مرکب سودا جهانیدن چه سود
🔗چون زمام اختیار از دست رفت
🔗سعدیا با یار عشق آسان بود
🔗عشق باز اکنون که یار از دست رفت
🔗بمیرم تا تو چشم تر نبینی
🔗شرار آه پرآذر نبینی
🔗چنان از آتش عشقت بسوجم
🔗که از مو رنگ خاکستر نبینی
🔗اگر چون موم صد صورت پذیرم
🔗به هر صورت به دل نقش تو گیرم
🔗تو تا بخت منی هرگز نخوابم
🔗تو تا عهد منی هرگز نمیرم
🔗ز دل مهر رخ تو رفتنی نی
🔗غم عشقت به هر کس گفتنی نی
🔗ولیکن سوزش عشق و محبت
🔗میون مردمون بنهفتنی نی
🔗دل ار مهرت نلرزه بر چه ارزه
🔗نخواهم دل که مهر تو نلرزه
🔗گریبون هرکه از دستت کنه چاک
🔗به صد عالم گریبون وا بیارزه
🔗برندم همچو یوسف گر به زندان
🔗بیان آرم ز غم چون مستمندان
🔗اگر صد باغبان خصمی نماید
🔗مدام آیم به گلزار تو خندان
🔗هست شب یک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته است
🔗باد نوباره ی ابر از بر کوه سوی من تاخته است
🔗هست شب همچو ورمکرده تنی گرم دراستاده هوا
🔗هم از این رو است نمی بیند اگر گمشده ای راهش را
🔗با تو لشگر بیابان دراز مرده را ماند در گورش تنگ
🔗به دل سوخته ی من ماند
🔗به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب
🔗هست شب آری شب
🔗هست شب آری شب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *